Pokambinggu

Nani : Ue Ala Pongkambinggu

Pompolimba pau : Abram Lapedandi

JESUS FILM

I Yesu

I Yesu mpihe mompokotekangga ka mompokodungku mia orao, umbu nioaNo henu mompokohali-hali hawe mule'aNo umbu ai kaburu. Tonda'o mpihe tinuwuNo telalo pau pinosaki umbu surano i Lukasi, lowono tandakohali-hali, pompaguruNo ko roso aroa.

 • 2:07:53

  I Yesu - Gambara tuwu somba buke

 • 8:08

  1 Pompamula'a

 • 3:42

  2 Nioano i Yesu

 • 2:15

  3 Tempo dedeikino i Yesu

 • 3:47

  4 I Yohane dumolo'o i Yesu

 • 2:22

  5 Ueno onisu umara-arahakeo i Yesu.

 • 3:07

  6 I Yesu pau'o pompokosangka'o Sura Tutulu.

 • 1:02

  7 Sirime mongkono to Parisi ka toposima

 • 2:01

  8 porako'a bou henu kohali-hali

 • 2:14

  9 Ana irowaino i Yairu pinokotuwu mekule

 • 3:10

  10 Anaguru henu bininiki

 • 1:02

  11 Pau mangaua

 • 3:38

  12 Pompaguru ai Torukuno

 • 0:19

  13 Memanga'uto umboro henu perongoi ka metenunu.

 • 2:56

  14 Irowai tehala tinolosi

 • 0:43

  15 Anaguru irowai

 • 1:56

  16 I Yohane Mpupodolo i laro tarungku

 • 2:18

  17 Sirime mongkono mia morawo ka wuku pinaho

 • 0:55

  18 Sirime mongkono Palita

 • 1:58

  19 I Yesu mompokotomba Pue

 • 2:16

  20 Mompokotomba mia henu nopendamohio Onisu.

 • 2:29

  21 I Yesu mompaka 5.000 mia

 • 1:23

  22 I Peturu motae i Yesu ooto Kerisitu.

 • 1:45

  23 Tewowauno

 • 2:15

  24 I Yesu mokotomba'o ana umbu Penao Mosa'a.

 • 0:57

  25 Kakai UmaMami

 • 2:23

  26 Pompaguru Mongkono Kakai ka Pompe'alo-alo.

 • 0:54

  27 Masolato Umboro henu Mowowau Mia Mesue Tehala

 • 0:28

  28 Sirime mongkono Pomparenta'aRo Ue Ala menggena Wuku pinaho.

 • 0:29

  29 I Yesu Mokopinggo'o Tempono Meronga Mia Tehala.

 • 1:57

  30 Mompokotomba Olo Penao-nao'a to Yahudi

 • 1:38

  31 Sirime mongkono Mia Samaria henu Me'aroa Moiko

 • 1:44

  32 Batemeu pinokotomba

 • 2:21

  33 I Yesu ka ai Sakeu

 • 0:42

  34 I Yesu Pau'o Mateano ka Mule'aNo

 • 1:10

  35 Memaroa i Yesu mendamo ai Inie langkai

 • 1:00

  36 I Yesu me'iwi'akeo Yerusale

 • 1:51

  37 I Yesu tumamba'o mia mosasu doi

 • 0:45

  38 Pesombano Aso Mia Waalu

 • 0:59

  39 I Hanasi Mesikeno Pabanano i Yesu

 • 1:50

  40 Sirime mongkono Lere Anggoro ka Mia Mpo'angga

 • 0:58

  41 Mobara sima ndi Datu Langkai

 • 2:55

  42 Ponggaanga Roti Pokotomba

 • 2:29

  43 Pompaguru ai Bolongko Wawono

 • 4:22

  44 I Yesu Pinesabungkui ka Rinako

 • 2:23

  45 I Peturu humapu'o i Yesu

 • 1:58

  46 I Yesu pinepaukiako ka sinikeno

 • 1:43

  47 I Yesu winawo ndi Pilatu

 • 1:24

  48 I Yesu winawo ndi Herode

 • 2:56

  49 I Yesu pinokonoako atora

 • 3:34

  50 I Yesu mompo'aha kau pinotamba

 • 2:49

  51 I Yesu pinotamba

 • 0:56

  52 Sorodadu lumoterei'o kalambino i Yesu.

 • 1:06

  53 Inuki ai kau pinotamba

 • 1:39

  54 Ko'oruo mia morukai henu pinotamba

 • 1:45

  55 Mateano i Yesu

 • 2:00

  56 Pokaburu'a i Yesu

 • 1:28

  57 Mala'eka ai Kaburu

 • 1:22

  58 Kaburu henu molie

 • 1:55

  59 Pesabahakono i Yesu henu Muule

 • 1:15

  60 Oliwi pinerorohi ndi Mia mesue ka Te'engkano i Yesu

 • 5:40

  61 Pompeboi tumo'orio i Yesu ai laro Tinuwundo

Montia

Dorongan Anda sangat berharga bagi kami

Cerita Anda membantu mewujudkan situs web seperti ini.